e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

číslo 11 vydané 14.3.2023

 

 

 

Mesto nechce podpísať zmluvu o predaji pozemku po niekdajších rómskych bytovkách v centre Svidníka

Vyhlásili výzvu na podávanie žiadostí o regionálny príspevok na rok 2023

Svidník na Európskom kongrese samospráv

Už rok je im stredoškolský internát druhým domovom

Svidníčan Ján Grega si vo svojich „volebných čriepkach“ pospomínal na rôzne príhodné späté s voľbami či referendami

Už aj v rusínskom jazyku

Podoby Medzinárodného dňa žien v regióne pod Duklou

Nedeľa so speváčkou Kristínkou

Nezabudli ani na ženy seniorky

Oslavy MDŽ v nemocnici

 

 

 

 

 

Svidníčan Ján Grega si vo svojich „volebných čriepkach“ pospomínal na rôzne príhodné späté s voľbami či referendami

    Svidníčan Ján Grega pracoval v období rokov 1980 až 2007 na volebnom úseku ako vedúci odboru na Mestskom národnom výbore, Mestskom úrade, Obvodnom úrade a Okresnom úrade. Ján Grega vykonával funkciu zapisovateľa volebných komisií a práve s voľbami či referendami sú späté jeho spomienky.

    Ján Grega hovorí, že aj napriek pravidelnému školeniu starostov obcí a členov komisií s volebnou či referendovou tematikou boli zaznamenané ojedinele  nedostatky v ich činnosti počas konania volieb, referenda, dramatické, ale aj úsmevné príhody. Svidníčan Ján Grega si na tieto príhody pospomínal. Začítajte sa spolu s nami.

1. Za socializmu za poslancov miestneho respektíve mestského národného výboru v počte určeným zákonom, t.j. bez náhradníkov sa volilo kandidátov národného frontu. Na kandidátke NF SR mali byť zástupcovia: členovia KSS, nestraníci, robotníci, z rádov inteligencie, ženy, mládež do 35 rokov veku a pod. Poslancov volili priamo  občania - voliči. Napríklad v roku 1985 v meste Svidník bolo 45 a v roku 1986 zvolených 55 poslancov. Účasť voličov bola vždy viac ako 99 %. Ako prvou obcou v okrese, ktorá odvolila, spravidla bol Vyšný Komárnik, prvá oslobodená obec v okrese.

2. Predsedu miestneho národného respektíve mestského národného výboru nevolili priamo občania - voliči, ale zvolení poslanci, po predošlom odsúhlasení príslušným straníckym orgánom. Obdobne takto boli zvolení aj tajomník MsNV, MNV, ako aj podpredsedovia.

3. V roku 1990 pred voľbami poslancov do SNR prvýkrát a doposiaľ aj poslednýkrát voličom boli doručované hlasovacie lístky pred voľbami priamo do miesta bydliska. Títo mali možnosť hlasovací lístok upraviť už doma a tento vložiť vo volebnej miestnosti do schránky počas volebných dní.

4. V roku 1992 vo voľbách do SNR hlasovacie lístky boli voličom dané až vo volenej miestnosti. V príprave na voľby ObÚ OVVS starostovia obcí boli školení s ich úlohami, so zreteľom aj na túto zmenu.

Na školenia nechodil však starosta jednej malej obce s cca 10 voličmi. Bolo zistené, že tento týmto hlasovacie lístky doručil domov v rozpore so zákonom. Následne  tieto pozbieral naspäť a nové voličom boli dané až vo volebnej miestnosti.

5. V roku 1990 sa konali tiež voľby do orgánov samosprávy obcí. V jednej obci na funkciu starostu obce kandidovali dvaja kandidáti. Na požiadanie 2 voličov, členovia volebnej komisie im umožnili voliť v nemocnici v Prešove a v Bardejove do prenosnej schránky, kde títo boli hospitalizovaní. Po zmene volebného zákona do prenosnej schránky môžu voliť voliči iba v mieste trvalého pobytu, teda v okrsku, kde sú zapísaní v zozname voličov.

6. Na okresnú volebnú komisiu v piatok večer (voľby boli od 14-hod. do 22.00 hod., a v sobotu od 7 hod. do 14. hod.) zavolala jedná občianka. Povedala, že jej manžel je členom okrskovej volebnej komisie a je hladný, nakoľko starosta obce okrem borovičky a tyčiniek nezabezpečil stravovanie.

7. Najstaršia volička v okrese bola 104-ročná občianka.

8. Najstarším predsedom okrskovej volebnej komisie bol 90-ročný občan.

9. Do okrskovej volebnej komisie politickou stranou bola delegovaná

občianka do 18 rokov, teda nie volička.

10. Vo volebný deň v piatok (voľby boli od 14.00 hod. do 22.00hod.) bolo zistené, že v dvoch obciach z dôvodu neuhradenia faktúry, bola vypnutá dodávka elektrickej energie v budove obecného úradu, kde boli zriadené volebné miestnosti. Bolo potrebné promptne vybavovať tento problém s riaditeľom VEZ Košice. Po skončení volieb bola im znovu vypnutá dodávka EE.

11. V jednej obci volil volič na voličský preukaz, ktorý mu členovia okrskovej volebnej komisie neodobrali.

12. Svidníčan, člen OVK na obci namiesto voličského volebného preukazu volil na základe Oznámenia Mestského úradu Svidník o čase a mieste konania v meste.

13. V malých obciach Príkra, Šarbov a Havranec boli prípady, keď vo volebnej komisií bolo viac členov ako voličov v obci.

14. Volieb prezidenta SR sa zúčastnila v obci Vyšnom Komárniku aj kandidátka na túto funkciu Magda Vášáryová, veľvyslankyňa SR v Poľsku a tiež kandidátka na túto funkciu.

15. V jednej obci po skončení volieb musela zasahovať polícia prerušenie verejného poriadku zo strany starostu obce.

16. V ďalšej obci volička so súhlasom členov volebnej komisie odvolila aj za svojho manžela z dôvodu, že tento ma iné povinnosti. Tento neskôr podal trestné oznámenie na porušenia volebného zákona, ktoré šetrila polícia.

17. Vo volebný deň v sobotu o 6.45 starosta obce, vzdialenej od Svidníka cca 30 km telefonicky zavolal na okresnú volebnú komisiu, že mu chýbajú hlasovacie lístky piatich politických strán pre voľby do NR SR. Tomuto som následne zavolal, že hlasovacie lístky boli mu doručené a to v dvoch balíkoch. 5 minút pred začiatkom volieb starosta obce zavolal, že sa hlasovacie lístky našli v druhom balíku. Všetci členovia v komisií sme si s úľavou vydýchli. 

18. Okrsková volebná komisia v meste Svidník umožnila v nemocnici voliť Svidníčanom aj bez voličského preukazu do prenosnej volebnej schránky aj napriek tomu, že títo boli zapísaní v inom volebnom okrsku. Zabezpečili sme opatrenia, aby nedošlo z ich strany k dvojitému hlasovaniu.

19. Členovia jednej okrskovej volebnej komisie počas volieb odišli do miestneho pohostinstva na čapované pivo. Prísediaci im vytkli, že za členstvo v komisii majú odmenu a požívajú alkohol. Tento prípad bolo oznámený aj okresnej volebnej komisii.

20. Po skončení volieb bolo oznámene, že pred volebným aktom starosta obce niektorých voličov údajne pozýval do svojej kancelárie na „občerstvenie“, pričom sám kandidoval na starostu obce. 

21. Výsledky volieb sa oznamovali telefonicky alebo faxom na Ústrednú volebnú komisiu v Bratislave a predseda okresnej volebnej komisie aj fyzicky zápisnicu doručil autom ÚVK za asistencie polície. Teda po skončení volieb z každého okresu boli v nočnej dobe vyslané dva auta do Bratislavy.

22. Za celé obdobie iba v jednom prípade bol posunutý začiatok konania referenda namiesto 7.00 hod. na 7.30 hod. z dôvodu, že okrsková komisia pre referendum  nebola uznášania schopná. Traja členovia totiž čakali na začiatok hlasovania pri inom zatvorenom vchode do ZŠ, kde bola volebná miestnosť.

23. V jednej obci sa referenda nezúčastnil ani jeden oprávnený občan.

24. Zápisnicu o výsledkoch referenda z jednotlivých okrskov preberali určení zamestnanci Štatistiky, pričom došlo k problémom pri spracovaní údajov, v dôsledku čoho sa posunul čas ich preberania. Po odstránení poruchy zápisnice boli všetky doručené až na jednu obec. Mobily v tom čase ešte neboli a preto členovia okresnej komisie vycestovali do tejto obce. Bolo zistené, že členovi OVK po príchode do budovy ONV zistili technické problémy, rozhodli sa že ten čas vypĺňa sledovaním ligového futbalového zápasu v Bardejove. Prostredníctvom rozhlasu na ihrisku títo boli vyzvaní, aby doručili zápisnicu do Svidníka a v čo najkratšej dobe tak aj urobili.

25. Prezident SR Michal Kováč vyhlásil v roku 1997 druhé celoštátne referendum. Občania mali možnosť odpovedať na štyri otázky. Ústredná komisia pre referendum vyhlásila toto hlasovanie za zmarené, nakoľko vtedajší minister vnútra SR dal vytlačiť ďalšie hlasovacie lístky len s tromi otázkami. Účasť na Slovensku bola len 9,53 %. V okrese Svidník bola účasť občanov 15,8 %.

    Na okresnú komisiu boli podané sťažnosti v počte 27 týkajúcich sa hlasovacích lístkov. V štyroch okrskoch komisie neumožnili občanom sa zúčastniť na hlasovaní v referende z dôvodu nevydania hlasovacích lístkov. Boli prípady, že okrskové komisie odovzdali hlasovacie lístky priamo polícii.

    Zápisnicu o výsledku referenda v okrskoch nepodpísalo 82 členov okrskových komisií z celkového počtu 549 členov. Zápisnicu okresnej komisie pre referendum nepodpísali traja členovia z počtu 9 členov.

(jg, pn)

 

 

 

 

 

 

Podoby Medzinárodného dňa žien v regióne pod Duklou

S východniarkou naveky vekov!

    Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach. Ale humor je soľou života a štatistici sú veľmi vzdelaní ľudia, ktorí zmysel pre humor majú.

    Fakty o ženách ukázalo aj Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021. Pri príležitosti dňa žien, vám preto prinášame štatistiku o našich ženách trochu inak. Čo región to jedinečné ženy. Na stránkach nášho týždenníka sa venujeme východniarkam.

     Smelo môžeme konštatovať, že s východniarkou hlavne z Prešovského kraja budete na veky vekov. Ženy v Prešovskom kraji sú podľa sčítania najviac rodinne založené na Slovensku. Žije tu najviac vydatých žien a najmenej rozvedených. Až 43 % všetkých žien sú manželky! Odpustíte všetko a milujete až za hrob milé dámy z Prešovského kraj - raritne len 6% žien v tomto kraji sa rozvádza. A ste s mužmi  z čistej lásky, lebo ste veľmi múdre a vzdelané. Z hľadiska počtu žien žije v Prešovskom kraji najvyšší počet žien na Slovensku až 408 704. Vysokoškolské vzdelanie má 73 433, čo predstavuje podiel 18,0 %.

    A aby toho málo nebolo ženy v Prešovskom kraji sú milujúce, múdre a rodinne založené sú aj mladé! Štatisticky najmladšie na Slovensku. V Prešovskom kraji žijú ženy s najnižším priemerným vekom v rámci všetkých krajov SR. Priemerný vek žien Prešovského kraja je 40,4 rokov. Veríme, že muži na východe vedia, aké poklady doma majú. Ak teda páni chcete manželku z východného Slovenska, ktorá je múdra, mladá a rodinne založená nezúfajte! Síce v Prešovskom kraji sú dámy už vydaté, ale v Košickom kraji ešte máte šancu. V Košickom kraji žije najvyšší podiel slobodných žien zo všetkých krajov SR. Z celkového počtu 400 033 žien je tu slobodných  169 100  (42,3 %). Žien s ukončeným vysokoškolských vzdelaním žije v Košickom kraji 72 854, čo z celkového počtu 400 033 žien predstavuje podiel 18,2 %. No a po ženách Prešovského kraja sú druhé najmladšie v SR. V priemere majú ženy v Košickom kraji 41 a pól roka. Čiže slobodné, vzdelané a mladé, čo viac si môžete páni želať!

    No a ak chcete naozaj istotu, že rozvod nehrozí treba sa oženiť do Medzilaboriec. Najmenej slobodných žien žije v okrese Medzilaborce - len 2 102.

(js, pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa so speváčkou Kristínkou

    Z 365 dní v roku, je jeden deň, ktorým si pripomíname, čím sú pre náš ženy výnimočné. Aj v samotnom meste Svidník pripravili podujatie, ktorým spríjemnili nedeľné popoludnie ženám.

   Bol to deň, malých, krásnych radostí, pripravený pre naše milované mamky, babky ale aj mladé slečny, ktoré si odniesli so sebou aj sladký darček. Tento deň nám spríjemnila naša rodáčka Kristína Peláková, ktorá nám porozprávala o svojich životných radostiach a svojim spevom rozospievala publikum.

   Ďakujeme všetkým, ktorí nám spríjemnili svojou účasťou tento deň: Františka Bodorová - So šálkou kávy, Jaroslav Duchoslav - domáce vína, Tomáš Skirka - masáže, Lukáš Skirka - bodybuilding, Avon kozmetika, Jana Burákova - popcorn, Olina Koubová - háčkovanie, Emília Riznerová - handmade čelenky, Stela Hrižová - maľovanie na tvár, Tamara Kontúrová - soľ do kúpeľa, bathbomb, Mirka Kontúrová -cheesecake, VŠZP, Martina Džavoronková - joga, Atelier kvety, Pavol Kačmarčik - domáce sirupy, Mary kay, Ján Šimko - medovina a produkty z medu, Lenka Vaňková - manikúra, Henrieta Ovšaniková - Delka šperky. Touto cestou sa chceme poďakovať pekárni Šandal, ktorá nám zasponzorovala množstvo koláčikov, na ktorých si všetci pochutnali.

(kt)

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudli ani na ženy seniorky

    Mamičky, babičky, prababičky, manželky a partnerky si nielen počas sviatku Medzinárodného dňa žien zaslúžia ocenenie za ich obetavosť, starostlivosť a lásku, ktorú nám dávajú. V zariadení pre seniorov Atrium vo Svidníku tamojší zamestnanci zaželali všetkým ženám najmä zdravie, šťastie a lásku. Aj ženy, ktoré už majú čo to v živote odžité a zdobí ich nejeden šedivý vlas si zaslúžia takisto osláviť sviatok žien.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Svidník na Európskom kongrese samospráv

    Dvetisíc registrovaných účastníkov z európskych krajín - predstaviteľov samospráv, vlád, tretieho sektora i biznisu. Diskusie, vymieňanie skúseností a kontakty pre budúcu spoluprácu. Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová vystupovala v panelovej diskusii na Európskom kongrese samospráv v poľských Mikolajkach k téme inklúzie, vplyvu na vzdelanie, na rodinu a na rozvoj samosprávy.

(kt)

 

 

 

 

 

 

 

Mesto nechce podpísať zmluvu o predaji pozemku po niekdajších rómskych bytovkách v centre Svidníka

Čo na to investor nákupného centra?

    Ako nekonečný príbeh sa zdá byť výstavba nákupného centra na pozemkoch po niekdajších rómskych bytovkách na Goldbergerovej ulici v centre Svidníka. Mesto Svidník už raz odstúpiť od zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy chcelo a teraz prichádza druhý pokus.

   Na poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa totiž obrátil konateľ spoločnosti W-market, s.r.o. Prešov Michal Majdák. Práve táto spoločnosť je investorom nového nákupného centra a má byť kupujúcim predmetného pozemku. Poslancov informoval, že spoločnosť W-market začala s výstavbou Retail Parku vo Svidníku v roku 2022 na základe platnej zmluvy s mestom Svidník a v auguste minulého roku podľa neho naplnili záväzok stupňa rozostavanosti, ktorý ich oprávňuje požiadať mesto Svidník o odpredaj pozemku. „Po odpredaji pozemku na základe platnej kúpno-predajnej zmluvy budeme vedieť následne pokračovať vo výstavbe,“ podotkol v liste adresovanom svidníckym mestským poslancom Michal Majdák s tým, že vedenie mesta zaujalo negatívny postoj k odpredaju, čo brzdí ich záväzok stavať.

   Poslancom Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zaslal aj odpoveď mesta Svidník na žiadosť jeho spoločnosti W-Market a takisto aj odpoveď spoločnosti. Nám sa tieto dokumenty podarilo získať, preto z nich vyberáme.

    Mesto Svidník v odpovedi na žiadosť spoločnosti W-market o pristúpeniu k podpisu kúpno-predajnej zmluvy pripomenulo, že Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže bola uzatvorená 28. augusta 2018. K podpisu kúpnej zmluvy malo dôjsť najneskôr do troch mesiacov od doručenia písomnej výzvy budúceho kupujúceho doručenej budúcemu predávajúcemu pri 50 % rozostavanosti stavby, ktorú mal budúci kupujúci dosiahnuť najneskôr do 2 rokov od podpísania tejto zmluvy. Aj pandemická situácia spôsobila, že toto sa investorovi nepodarilo naplniť, a tak po viacerých rokovaniach medzi mestom a investorom svidnícke Mestské zastupiteľstvo 8. decembra 2021 prerokovalo uvedený právny stav a na základe žiadosti spoločnosti W-market s ohľadom na popísanú situáciu rozhodlo od zmluvy neodstúpiť, ale predlžiť termín dosiahnutia 50 % rozostavanosti stavby o 2 roky. Na základe rozhodnutia mestského parlamentu bol 15. decembra 2021 podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. „Z dôvodu, že nebola po dosiahnutí rozhodného termínu (28.08.2022) z vašej strany doručená výzva na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vám mesto Svidník 16.11.2022 poslalo žiadosť o informácie s plnením zmluvy. 24.11.2022 bola mestu Svidník doručená vaša výzva na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Z doručenej výzvy nebolo vôbec preukázané splnenie zmluvnej podmienky, ako nevyhnutný predpoklad pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. 24.11. 2022 vás mesto Svidník požiadalo o doručenie potrebných dokladov, ktoré preukazujú zmluvnú povinnosť 50 % rozostavanosti stavby k rozhodnému termínu. Tieto doklady v podobe Znaleckého posudku zo dňa 12.9.2022 ste mestu Svidník doručili 5.1.2023. Na základe vašej výzvy zo dňa 18.11.2022 a Znaleckého posudku, ktorý bol doručený 5.1.2023 nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy z dôvodu, že neboli splnené podmienky termínu a rozsahu rozostavanosti stavby RETAIL PARK SVIDNÍK,“ napísala v liste konateľovi spoločnosti W-market, s.r.o. Michalovi Majdákovi primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Následne konkretizuje dôvody, pre ktoré mesto neuznáva tvrdenie, že stavba má 50 % rozostavanosť.

   V závere listu primátorka konateľa informovala, že z uvedených dôvodov bude predložený Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku návrh na odstúpenie od zmluvy.

    No a na primátorkin list, ako sme už uviedli, reagoval konateľ spoločnosti W-market Prešov Michal Majdák. Mesto Svidník podľa neho spochybňuje fázu rozostavanosti podľa predloženého znaleckého posudku vlastnými tvrdeniami. „Nevieme, na základe akých parametrov, postupov a tvrdením ktorej odborne spôsobilej osoby mesto dospelo k vlastnému záveru. Je prekvapujúce, že si mesto až po predložení znaleckého posudku jednostranne zvolilo konkrétne parametre na posúdenie rozostavanosti stavby, ktoré nie sú vôbec zachytené v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Je otázne, prečo si v rámci zmluvnej určitosti a predchádzaniu nejasností a sporov mesto vopred pri uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve či v dodatku č. 1 nezadefinovalo presné a určité parametre, pričom práve mesto je tvorcom zmluvy. Tento nedostatok spôsobuje neželané rôzne výklady a z právneho hľadiska toto dojednanie môže trpieť vadou neurčitosti, čo môže mať za následok absolútnu neplatnosť' tohto dojednania,“ zdôraznil Michal Majdák, ktorý ďalej uviedol právny výklad daného stavu, na základe čoho požiadal mesto Svidník o dôkladné zváženie, či pristúpi k odstúpeniu od zmluvy.

   „Nakoľko sme do projektu investovali nemalé finančné prostriedky, budeme naďalej trvať na dokončení projektu a splnení si všetkých vzájomne dohodnutých zmluvných povinností a týmto vyjadrujeme plné odhodlanie ďalej pokračovať. Na tom nič nezmení ani fakt, či mesto od zmluvy odstúpi a v tejto súvislosti si dovolíme dať do pozornosti, že odstúpenie od zmluvy v konečnom dôsledku nemusí mať žiaden dosah na projekt a mesto týmto krokom nič nezíska. V prípade, že mesto pristúpi k odstúpeniu od zmluvy, budeme nútení sa brániť a zvážime podanie žaloby na súd o neplatnosť právneho úkonu odstúpenia od zmluvy s ohľadom na vyššie uvedenú neurčitosť' zmluvného dojednania,“ upozornil konateľ spoločnosti W-market Prešov Michal Majdák s tým, že v každom prípade skončenie zmluvného vzťahu nemá automaticky za následok povinnosť ukončiť' stavebné práce alebo odstrániť stavbu.

   Takáto povinnosť môže podľa neho vyplývať iba zo zmluvy, čo si mesto nedojednalo alebo zo zákona. Právny poriadok SR však podľa Michala Majdáka nikde nezakotvuje povinnosť' stavebníka ukončiť stavebné práce alebo stavbu odstrániť iba preto, že mu v priebehu realizácie zanikol právny vzťah k pozemku. „Právomoc prikázať zastaviť' stavebné práce alebo odstrániť stavbu má len stavebný úrad, eventuálne súd, no výlučne len v režime stavebného zákona a v prípadoch, keď sú porušené predpisy stavebného práva alebo podmienky stavebného povolenia,“ zdôraznil ešte v liste adresovanom mestu Svidník Michal Majdák, ktorý ďalej uviedol viacero citácií z právnych predpisov vzťahujúcich sa na súčasný stav a opäť zdôraznil, že tým chce dať do pozornosti, že odstúpenie od zmluvy mestu Svidník neprinesie žiaden úžitok a len spustí sériu sporov na ochranu vlastných záujmov. „Radi by sme sa tomu vyhli, mestu musí byť zrejmé, že v projekte hodláme pokračovať, že epidémia covidu a následné prudké zvyšovanie cien sú objektívnymi faktami, ktoré pociťuje každý a že na našej strane nejde o žiadne úmyselné prieťahy či porušovanie zmluvných povinností. Preto opätovne žiadame o prehodnotenie postoja a trváme na nami podanej výzve o odpredaj pozemku,“ uzavrel konateľ spoločnosti W-market Prešov Michal Majdák.

   Primátorka Svidníka Marcela Ivančová na sociálnej sieti konštatovala, že mesto sa predmetnou situáciou zaoberá a ako sme už uviedli v úvode, celú problematiku budú mať na stoloch poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v závere marca.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

Už rok je im stredoškolský internát druhým domovom

   Neslúži len študentom, ale aj odídencom. Stredoškolský internát SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku sa stal druhým domovom žien a deti utekajúcim pred ruskou inváziou z Ukrajiny. Pôvodne mali v študentských izbách pobudnúť pár dní.

   V jednej časti stredoškolskí študenti zo škôl v meste, v druhej ukrajinské odídenkyne s deťmi. Ubytovali ich tu presne pred rokom. „Z tých osemdesiatich ostalo do dnešného dňa asi 25, z toho desať detí,“ skonštatoval riaditeľ SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku Jaroslav Pavluš.

   V stredoškolskom internáte si ukrajinské odídenkyne zvykli. Potvrdila to aj lekárka Oľa, ktorá tu žije s dvomi deťmi. „To bolo také, že nerozumieš, prečo ty v inej krajine, prečo si prišla so svojimi deťmi, a čo musíš ďalej robiť,“ povedala lekárka Oľa.

   Začiatky boli pre všetky ženy z Ukrajiny rovnaké. Pomáhali im nielen školy, či miestni, ale aj od nezisková organizácia Človek v ohrození. „Všetci by sa vrátili najradšej čím skôr domov, lenže keďže im to neumožňuje situácia, vrátiť sa späť do rodnej krajiny, na Ukrajinu, tak ostali tuná,“ povedala Anna Šmajdová z OZ Človek v ohrození a dodala: „Snažia sa adaptovať, snažia sa, pani doktorka si našla prácu, deti dáva do školy, deti sa zapájajú do aktivít.“ 

   Lekárka zo svidníckeho internátu si našla prácu v nemocnici. Na osemročného Sašu počas jej služieb v nemocnici dohliada sedemnásťročná Máša.

   „Musím mať svoj cieľ, aby ďalej ísť, že mám dve deti, deti chodia do školy, páči sa im, aj dobre už rozprávajú, lepšie ako ja,“ dodala ukrajinská odídenkyňa - lekárka Oľa. Deti si vraj zvykajú ľahšie a príkladom je aj druhák Saša. Z rodnej Ukrajiny mu okrem rodiny toho veľa nechýba.  „Hračky, aj dom, nič viac,“ povedal Saša. „Vždy každý deň sme videli aj ocka, brata, sestru, tetu, všetkých, no a tu nemám rodinu. Tak toto je najťažšie,“ doplnila lekárka Oľa.

   No život v stredoškolskom internáte rodine z ukrajinského mesta Sumy blízko hraníc s Ruskom nevadí. „Spím spokojne, nie tak, ako keď začala vojna, že som nemohla spať. Deti neboli so mnou, boli u ocka na dedine, ja som bola v meste, musela som ako lekár chodiť do práce,“ dodala lekárka Oľa.

   V závere dodajme, že ak to bude potrebné, škola vie odídencom pomôcť i dnes. Zatiaľ vedia nielen núdzovo ubytovať aj ďalších. „Blokujeme ďalších asi 50 miest a uvidíme, ako sa to bude všetko ďalej vyvíjať,“ doplnil riaditeľ školy Jaroslav Pavluš.

„Myslela na začiatku, že to bude mesiac, možno dva. Teraz neviem, máme plány, je nám dobre na Slovensku, možno budeme žiť tu, že bude náš druhý dom,“ uzavrela lekárka Oľa.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásili výzvu na podávanie žiadostí o regionálny príspevok na rok 2023

   Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Svidník sa v uplynulý utorok 7. marca zišiel na svojom zasadnutí v zasadačke Okresného úradu vo Svidníku. Pod vedením svojho predsedu a zároveň prednostu Okresného úradu vo Svidníku Michala Iľkanina jeho členovia prerokovali návrh výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku „Výzva č. 2/OÚ-SK/2023.“

   Člen Riadiaceho výboru Vladimír Šandala sa pýtal na možnosť zakomponovať do výzvy motívy rusínskej národnosti. Matúš Štofko z Okresného úradu vo Svidníku povedal, že je možné zakomponovať propagáciu či symboliku rusínskej národnosti napríklad pod opatrenia spadajúcich do aktivity B, ktorá sa týka cestovného ruchu. Prednosta Okresného úradu Michal Iľkanin povedal, že je možné dohodnúť sa, aby boli nejaké letáky, propagačné brožúry či informačné tabule v rusínskom jazyku.

   Znenie samotnej výzvy následne Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Svidník po upresnení jednotlivých dátumov jednohlasne schválil. Pripomeňme, že členmi Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Svidník sú prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin ako jeho predseda, ďalej štátny tajomník Ministerstva investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja Dušan Velič, Imrich Krajňak, Mária Pajzinková, Iveta Horvatová, Vladimír Šandala a Martin Ždiňak.

   Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Svidník tak 7. marca vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023. Termín na podávanie žiadostí je od 8. marca do 17. apríla 2024.

   Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu sú vo výške 366 985,40 €, z toho bežné výdavky vo výške 36 698,54 € a kapitálové výdavky sú vo výške 330286,86 €. Minimálna výška regionálneho príspevku je 20 000 € a maximálna výška regionálneho príspevku je 200 000 €.

Plán rozvoja má dve aktivity.

Aktivita A: Zamestnanosť a podpora podnikania - zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnené skupiny na trhu práce.

Konkrétne tu patrí Podpora integračných sociálnych podnikov a komunálnych podnikov, Podpora podnikov v poľnohospodárskej a lesníckej výrobe v oboroch náročných na zastúpenie manuálnej práce, Podpora podnikov realizujúcich duálne vzdelávanie v spolupráci so SOŠ, Podpora MSP v oblasti priemyselnej výroby, Podpora vytvárania pracovných miest v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb a vzdelávania.

Aktivita B: Komplexný produkt v cestovnom ruchu ako prostriedok udržateľnej zamestnanosti v okrese. Konkrétne tu patrí: Podpora doplnenia a skvalitnenia základných a doplnkových služieb a produktov cestovného ruchu v rámci „Cesty drevených cerkví,“ Podpora doplnenia a skvalitnenia základných a doplnkových služieb a produktov cestovného ruchu v rámci „Cesty hrdinov SNP,“ Podpora doplnenia a skvalitnenia základných a doplnkových služieb a produktov cestovného ruchu v rámci „Cesty vojnovej histórie.“ Oprávnenými žiadateľmi sú regionálna rozvojová agentúra; slovenská časť euroregiónu; európske zoskupenie územnej spolupráce; občianske združenie; nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; obec; vyšší územný celok; registrovaný sociálny podnik; Slovenský Červený kríž; registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky; právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky; rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; škola alebo školské zariadenie); vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky; obchodná spoločnosť alebo družstvo; iné právnické osoby neuvedené vyššie; fyzické osoby - podnikatelia.

     Žiadateľ musí byť registrovaný v príslušnom registri podľa právnej formy žiadateľa, musí mať oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a v prípade poskytnutia regionálneho príspevku na vykonávanie hospodárskej činnosti musí žiadateľ spĺňať podmienky oprávnenosti podľa Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti II (schéma pomoci de minimis) DM-18/2021 alebo Schémy minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (schéma pomoci de minimis) DM-7/2019.

   Bližšie informácie poskytnú: Matúš Štofko, Okresný úrad Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, e-mail: matus.stofko@minv.sk, telefón: 054/786 31 95 alebo Marianna Kurečková, Okresný úrad Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, e-mail: marianna.kureckova@minv.sk, telefón: 054/ 786 31 77. Podrobnosti sú na stránke https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-svidnik-na-roky-2022-2026

(ms, ps)

 

 

 

 

 

 

 

Oslavy MDŽ v nemocnici

   8. marec už každoročne patril všetkým ženám. Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj v nemocnici Svet zdravia vo Svidníku.

    V hesle Žiariš ako kráľovná sa nieslo aj odovzdávanie kvetov, ktorými vyjadrili vďaku našim lekárkam, sestrám, sanitárkam, ošetrovateľkám, kuchárkam či administratívnym pracovníčkam - to všetko sú výnimočné ženy, ktoré sú srdcom našej nemocnice. Ich pracovné nasadenie, odhodlanosť, opatera, láska, ktorú dávajú pacientom, sú nenahraditeľné.

   Dobrovoľníci z dobrovoľníckeho centra Krajší deň v nemocniciach vo Svidníku a v Stropkove darovali pacientkam vlastnoručne vyrobené praktické darčeky - farebné podšálky. Darček, ktorý poteší i poslúži. Predsa každá žena si rada oddýchne pri šálke dobrej šálke kávy. Veria, že pekná podšálka bude našim pacientkam pripomínať stretnutie s dobrovoľníkmi pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Dobrovoľníčky potešili pacientkami aj pozdravom s prianím krásneho dňa a života plného úprimnej lásky, zaslúženej úcty, nekonečnej trpezlivosti a zdravia.

(pn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Už aj v rusínskom jazyku

    Priestory Mestského úradu vo Svidníku už sú na základe ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov označené aj v rusínskom jazyku. Po novom má občan okrem iného aj právo na používanie rusínskeho jazyk i priamo v úradnom styku, teda v akejkoľvek komunikácii s úradmi.

(ps)