e-mail:  redakcia@podduklianskenovinky.sk

 

 

 

+421 54 7525151

číslo 19 vydané 10.5.2022

 

Stavebné konanie na modernizáciu ihriska pri III. ZŠ vo Svidníku je zastavené - mesto podalo podnet na prokuratúru

Personálne zemetrasenie na svidníckej radnici - dve dlhoročné úradníčky dali výpoveď!

 „Odbornú prácu zamestnancov si nikto neváži... chýba uznanie a ľudský prístup od zamestnávateľa“

Vystrieda Slavka Rodáka v riaditeľskej funkcii v nemocnici Marek Pytliak?

Máj, lásky čas a čo v tejto oblasti prinieslo Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021?

Seniori okresu Svidník hodnotili svoju činnosť za štvorročné obdobie

Slavěna Vorobelová s rodinnými koreňmi v Miroli je novou poslankyňou Národnej rady SR

Nechajte si v máji vyšetriť podozrivé znamienka!

Najčítanejší slovenský spisovateľ Jozef Banáš na besede v Podduklianskej knižnici

Noc múzeí a galérií 2022 v SNM - MUK: ZO ZÁKULISIA PÁNOV MAJSTROV

 

 

 

 

Seniori okresu Svidník hodnotili svoju činnosť za štvorročné obdobie

    V spoločenských priestoroch Domu kultúry vo Svidníku sa 27. apríla uskutočnil  Okresný snem Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku. Seniori okresu zhodnotili  svoju činnosť za štvorročné obdobie.

Počet členov narástol

    Počet členov okresnej organizácie sa za štyri roky zvýšil zo 416 členov na 537. Okresná organizácia JDS koordinovala činnosť Základnej organizácie JDS a prenášala úlohy a aktivity z ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska cez krajské organizácie až k jednotlivým základným organizáciám.

Aktivity okresnej organizácie aj výlety

    Pozrime sa podrobnejšie na aktivity okresnej organizácie za jednotlivé roky. V roku 2018 naša organizácia reprezentovala Prešovský kraj na celoštátnej prehliadke ručných prác seniorov „Zlaté ruky“ na výstavisku v Trenčíne. Je potrebné poďakovať za aranžovanie najmä Irene Lacíkovej, aj za jej výrobky, ako aj Jozefovi Pacoľákovi a Jozefovi Kmiťovi za množstvo výrobkov, ktoré nás na výstave reprezentovali. S výrobkami prispeli aj základné organizácie Cernina, Giraltovce a Kračúnovce. Na výstave sme boli veľmi úspešní, o čom svedčil záujem návštevníkov o výrobky a aj techniku ich zhotovovania. Veľmi úspešný bol novozaložený hudobno-spevácky súbor „Svidnícki heligonkári“ na prvej krajskej prehliadke speváckych zborov v Zamutove.

    Usporiadali sme okresné športové hry za účasti piatich seniorských družstiev. Štyri najlepšie ženy a štyria najlepší chlapi vytvorili 8-členné družstvo, ktoré nás reprezentovalo na krajských športových hrách v Poprade. V septembri sa najaktívnejší seniori okresu zúčastnili jednodňového výletu do Poľska. Najprv sme navštívili „Golgotu“ v Tyliczi, ktorá priťahuje nielen veriacich, ale aj mnohých turistov. Navštívili sme starý drevený, ale aj nový kostol. Potom náš výlet pokračoval do kúpeľného mesta Krynica, v ktorom sme si prezreli múzeum hračiek, prešli sme kúpeľnou promenádou, kde sme mali možnosť ochutnať liečivé krynické vody. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na Goru Parkovu. Tento výlet končil v Muszyne návštevou Biblickej záhrady. Naši seniori sa vracali domov nadšení, plní dojmov. Ak ste na tých miestach neboli a budete mať cestu okolo, odporúčame navštíviť ich. Verte, neoľutujete.

    Rok 2019. Naša Okresná organizácia JDS usporiadala krajskú prehliadku v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov. Víťazi jednotlivých kategórii potom postúpili do celoštátneho kola. S prípravou a priebehom krajského kola vo Svidníku boli všetci účastníci spokojní. Uskutočnili sa Okresné športové hry za účasti piatich družstiev. Družstvo z najúspešnejších senioriek a seniorov sa zúčastnilo Krajských športových hier v Starej Ľubovni. Spevácky súbor Svidníčanka vystúpil na krajskej prehliadke speváckych zborov v Kamenici nad Cirochou.

    V októbri sa 48 seniorov jednotlivých ZO zúčastnilo zájazdu na Ukrajinu do  Užhorodu. Tu sme si prezreli hrad, oboznámili sa s mestom a na záver navštívili trhy.

Nová výpočtová technika

    Za najvýznamnejšiu akciu roku 2019 sa považuje vypracovanie a realizácia projektu na zabezpečenie Okresnej organizácie JDS Svidník výpočtovou technikou. Úrad vlády SR poskytol 4 500 eur. Bolo zakúpených 9 počítačov, 2 fotoaparáty, televízor, tlačiareň, laminátor, USB-kľúče a iný spotrebný materiál súvisiaci s informatickými technológiami. Výpočtová technika uľahčila a skvalitnila činnosť.

   Rok 2020. Pre pandemickú situáciu činnosť veľmi obmedzená a akcie sa konali len v letných mesiacoch. Nemohli sa uskutočniť športové hry a ani ďalšie plánované akcie. Činnosť v základných organizáciách bola väčšinou organizovaná v prírode (opekačka, severská chôdza..). Žiaľ, počet účastníkov na týchto podujatiach kvôli strachu z pandémie a stresu sa znížil.

     V septembri sme ešte stihli zorganizovať jednodňový poznávací zájazd do Kežmarku, kde nás sprievodcovia oboznámili s Kežmarským hradom, dreveným artikulárnym kostolom a novým evanjelickým kostolom. Na spiatočnej ceste sme si mohli prezrieť park pri kaštieli v Strážkach a ešte sme sa zastavili na rekonštruovanom Plavečskom hrade.

    Rok 2021. Aj v tomto roku bola naša činnosť kvôli covidu, následným lockdownom, zákazom stretávania sa obmedzená, a to hlavne aj kvôli tomu, že najzraniteľnejšími boli seniori nad 65 rokov, a to sme my.  Športové hry sa nekonali, ale bolo vytvorené družstvo (3 muži a 2  ženy), ktoré úspešne reprezentovalo našu okresnú organizáciu na krajských športových hrách v Šarišských Michaľanoch (obsadili 3. miesto). Za poskytnutie dopravného prostriedku na túto akciu patrí poďakovanie primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej.

    Koncom augusta 49 seniorov naplnilo autobus, ktorým sme sa vydali na jednodňový  poznávací výlet Zamaguria a Pienín.

     Za štyri roky bolo rozdelených 124 liečebno-rekreačných poukazov. Kvôli covidu však neboli všetky využité. Krajská organizácia JDS má podpísané memorandum o porozumení s PSK. Na základe toho VÚC poskytuje 1 € na člena. Z toho sa 15% združuje pre činnosť KO JDS. Vďaka týmto financiám, sprostredkovaných prostredníctvom Podduklianskej knižnice, si pomôžeme pri organizovaní OŠH a poznávacích výletoch. Takže vďaka patrí vedeniu PKS a jeho poslancom.

    Činnosť základnych organizácií za prvé dva roky bola pestrá a rôznorodá. No žiaľ, za posledné dva roky, už zo spomínaných dôvodov, bola obmedzená. Akcie boli vykonávané jedine v mesiacoch jún až september.

Najčastejšie akcie

    Väčšina základných organizácii organizovala stretnutia pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, pre zachovanie tradícií Andrejovské resp. Katarínske popoludnia, rôzne besedy, najčastejšie s lekármi, tvorivé dielne atď. Seniori sa stretávali aj v prírode pri športe, turistike či opekačke. Mimo okresu to boli poznávacie výlety po Slovensku, ale aj do zahraničia, pričom navštevovali napr. hrady, zámky, jaskyne... Návštevy divadelných predstavení v Košiciach alebo v Prešove, boli vždy spojené s návštevami múzeí, kultúr. pamiatok, botanickej záhrady, rôznych výstav, trhov a atď.

    Naši seniori pomáhali samospráve pri ochrane životného prostredia, pri skrášľovaní obcí vianočnou resp. veľkonočnou výzdobou, starostlivosťou o vojnové hroby. Veľkú pozornosť venovali aj zdravotnej starostlivosti a sociálnej oblasti.

Záverečné poďakovanie

     Pri spomínaných akciách výdatne pomáhali obce aj finančne, za čo im patrí poďakovanie. Najväčšiu finančnú pomoc pre činnosť ZO JDS vyše 1 000 eur ročne poskytli Giraltovce, Kračúnovce a Kuková. Poďakovanie patrí aj zastupiteľstvu mesta Svidník za prenájom Seniorklubu za symbolické 1 euro. Tu sa konajú naše zasadnutia. Poďakovanie patrí všetkým predsedom a ďalším funkcionárom základných organizácií, ako aj okresnej organizácie JDS za ich dobrovoľnícku, obetavú činnosť a ešte raz PSK a miestnym samosprávam za pomoc a spoluprácu. Okresného snemu sa zúčastnili 4 hostia a 26 delegátov. Medzi hosťami boli primátorka Svidníka Marcela Ivančová, podpredsedníčka ústredia JDS a krajská predsedníčka Anna Petričová, prednosta Okresného úradu Michal Iľkanin, prednosta Mestského úradu Giraltovce Pavol Tchurík.

Zvolili nové orgány

    Boli zvolené nové orgány Okresnej organizácie JDS (rada, predsedníctvo, revízna komisia) a delegáti na krajský snem. Okresným predsedom JDS Svidník bol opäť zvolený Anton Berežňák a podpredsedníčkou Anna Hužvejová. Predseda OO JDS bude zastupovať našich seniorov v krajskom predsedníctve a republikovej rade. Snem schválil programové zameranie činnosti OO JDS na štvorročné volebné obdobie 2022-2025. Verím, že aj v ďalších rokoch budeme úspešní a nebudeme stresovaní covidom a vojnou u susedov.

Anton Berežňák,

predseda Okresnej organizácie JDS

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj, lásky čas a čo v tejto oblasti prinieslo Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021?

Skokanom v sobášnosti stala malá obec Belejovce

   Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 okrem iného sľúbilo poskytnúť objektívne informácie o našej spoločnosti v mnohých oblastiach. Máj je všeobecne spájaný s láskou, so zamilovanosťou a vzťahovými záležitosťami. Preto vám aktuálne prinášame májové zaujímavosti zo SODB 2021, ktoré sa týkajú rodinného stavu.

Ako sme na tom v obciach SR so stavom manželským, kde naopak preferujú slobodu?

    Samozrejme, nechceme tým povedať, že len manželstvo je zárukou lásky, ale aj rozprávka sa konči tak, že sa vzali a žili štátne, až nepomreli. Ako sa v rámci sčítaní 2011 a 2021 zmenil pomer ľudí, ktorí sú ženatí a vydaté

    Za posledných 10 rokov podiel ženatých, resp. vydatých na území Slovenskej republiky mierne klesol. V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 ženatých/vydatých obyvateľov, čo predstavuje podiel 41,48 %. Pri poslednom sčítaní v roku 2021 bol počet obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu ženatý/vydaté 2 182 365 obyvateľov (40,05 % zo všetkých obyvateľov SR).

Podiel ženatých/vydatých obyvateľov teda za posledných 10 rokov klesol o 1,43 percentuálneho bodu (zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021). Sobášia sa radi v Prešovskom kraji, slobodu si cenia v Banskobystrickom kraji

Sobáše majú radi v Prešovskom kraji. Z hľadiska podielu ženatých/vydatých k celkovému počtu obyvateľov daného kraja sme počas SODB 2021 zaznamenali najvyšší podiel ženatých/vydatých  práve v Prešovskom kraji (42,83 %) a najnižší v Banskobystrickom kraji (37,29 %).

Situácia sa diametrálne zmenila v Bratislavskom kraji. Počas SODB 2011 bol najvyšší podiel ženatých/vydatých v Bratislavskom kraji (42,59 %). Dnes je to len (38,56% ) obyvateľov, ktorí vyznávajú manželstvo. Nechuť k manželstvu si naopak zachovali v Banskobystrickom kraji. Podiel ženatých/vydatých obyvateľov bol v Banskobystrickom kraji v roku 2011 (38,18 %) a v roku 2021 bol  (37,29 %).

Ako je to so slobodnými v obciach?

    Podiel slobodných na úrovni obcí prirodzene vykazuje značnú variabilitu. Môžeme identifikovať obce, kde podiel slobodných nedosahuje ani ¼ obyvateľov. Je to v obciach (Krajná Porúbka 17,14 %; Bystrá 23,81 %; Svetlice 24,75 %; Oľšinkov 25,00 %; Veľké Borové 25,00 %). 

Na opačnej strane škály máme obce, kde podiel slobodných prevyšuje ¾ zo všetkých obyvateľov (Chminianske Jakubovany 83,5 %; Lipovec (okres Rimavská Sobota) (83,33 %); Sása (okres Revúca) (81,72 %); Košice m. č. Lunik IX (81,48 %); Žehra (78,21 %); Slizké (78,10 %); Bôrka (77,60 %); Vaľkovňa (76,79 %).

Spomedzi obcí so štatútom mesta majú najvyšší podiel slobodných mestá Dobšiná (57,96 %); Medzev (57,71 %) a Krompachy (55,25 %).

Naopak, najnižší podiel slobodných majú mestá Bojnice (37,42 %); Dudince (37,90 %); Svidník (38,39 %) a Štúrovo (38,45 %).

Spomedzi krajských miest je najnižší podiel slobodných v meste Trenčín (40,72 %), naopak, najvyšší podiel v meste Bratislava (44,17 %).

Ako je to so stavom manželským v obciach SR

    Manželstvo sa nepáči obyvateľom obce Červeňany, len (11,76 %) obyvateľov holduje stavu manželskému. Podobná situácia je v obciach Sása (okres Revúca) (12,37 %), Poproč (okres Rimavská Sobota) (13,04 %) a Chminianske Jakubovany (13,23 %). Naopak, najvyšší podiel obyvateľov „s obrúčkou na ruke“ nájdeme v obciach Potôčky (55,71 %); Gruzovce (55,30 %) a Štefurov (55,24 %).

Najvyšší podiel ženatých a vydatých má Svidník

    Celkovo sa na Slovensku nachádza 77 obcí kde ženatí/vydaté dominujú a tvoria nadpolovičný podiel obyvateľov. Pre komparáciu môžeme uviesť, že na celom Slovensku je 40,05 % obyvateľov vydatých/ženatých. Spomedzi obcí so štatútom mesta majú najvyšší podiel ženatých/vydatých Svidník (47,50 %); Rajecké Teplice (45,90 %) a Bojnice (45,52 %). Naopak, najnižší podiel vykazujú mestá Nálepkovo (22,98 %); Jelšava (26,18 %); Dobšiná (27,97 %) a Medzev (30,14 %).

V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých/vydatých mesto Bratislava (38,14 %), naopak, najvyšší podiel vykazuje mesto Prešov (43,10 %).

Najvýraznejšie zmeny oproti roku 2011

    V rámci krajov Slovenskej republiky sme od roku 2011 zaznamenali nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave ženatý/vydaté iba v Prešovskom kraji, kde podiel ženatých/vydatých vzrástol za posledných 10 rokov o 1,16 percentuálneho bodu.

    Vo všetkých ostatných krajoch Slovenskej republiky sme oproti roku 2011 zaznamenali pokles podielu ženatých/vydatých obyvateľov. Najvýraznejší pokles zaznamenal Bratislavský kraj, kde pokles ženatých/vydatých klesol o 3,48 percentuálneho bodu (zo 42,59 % v roku 2011 na 39,11 % v roku 2021).                                  

    Oproti roku 2011 sme pri SODB 2021 zaznamenali nárast podielu obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu slobodný/slobodná vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Najvyšší nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave slobodný/slobodná sme zaznamenali v Bratislavskom kraji (nárast o 4,24 percentuálneho bodu,  zo 40,17 % v roku 2011 na 44,41 % v roku 2021) a Košickom kraji (nárast o 3,20 percentuálneho bodu, zo 43,81 % v roku 2011 na 47,01 % v roku 2021). Košický kraj je taktiež krajom, kde bol počas SODB 2021 najvyšší podiel slobodných obyvateľov. Naopak, najmenší nárast obyvateľov v rodinnom stave slobodný/slobodná zaznamenal Prešovský kraj (nárast o 0,28 percentuálneho bodu, zo 44,90 % v roku 2011 na  45,18 % v roku 2021).

Kde sa obyvatelia najviac sobášili?

    Na obecnej úrovni sa skokanom v sobášnosti stala malá obec Belejovce v okrese Svidník. Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 % obyvateľov so štatútom ženatý/vydatá (5 obyvateľov z 23), v súčasnosti je to už 54,17 % (13 obyvateľov z 24).

    Spomedzi obcí zo štatútom mesta zaznamenali najvyšší nárast podielu ženatých/ vydatých v meste Sabinov. Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 % zo všetkých obyvateľov, v roku 2021 už dosahuje 44,88 %.

Jasmína Stauder, hovorca pre SODB 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebné konanie na modernizáciu ihriska pri III. ZŠ vo Svidníku je zastavené - mesto podalo podnet na prokuratúru

     Už sa na ňom možno aj mal hrať futbal či organizovať atletické súťaže. Napokon sa zdá, že z modernizácie ihriska pri Základnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku nateraz nebude nič. Stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia totiž Stavebný úrad Obce Nižný Orlík pre nečinnosť mesta Svidník zastavil. Mesto Svidník reagovalo podaním podnetu na Okresnú prokuratúru vo Svidníku.

Obec Nižný Orlík ako príslušný stavený úrad prijal žiadosť Mesta Svidník na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia ihriska pri III. ZŠ ešte 3. septembra 2021. Na pojednávaní 20. októbra 2021 bolo konštatované, že návrh je potrebné doplnit' z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého dôsledkom malo byť vydanie záväzného stanoviska orgánmi verejného zdravotníctva. V ten istý deň, teda 20. októbra 2021Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku v zastúpení Jozefom Šakom, telefonicky požiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie z dôvodu pracovnej vyt'aženosti, v čom mu stavebný úrad vyhovel. „Po doručení stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu stavebný úrad 23. novembra 2021 stavebné konanie prerušil z dôvodu nepostačujúcich predložených dokladov a stanovísk pre riadne posúdenie návrhu na vydanie stavebného povolenia z hľadiska záujmov sledovaných v stavebnom konaní a určil lehotu 60 dní na doplnenie návrhu. Do dnešného dňa navrhovateľ svoj návrh nedoplnil o požadované stanoviská, ani nepožiadal o predĺženie tejto lehoty, pričom o dôsledku nedoplnenia návrhu zastavením konania bol riadne poučený. Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,“ napísal stavebný úrad Obce Nižný Orlík v rozhodnutí o zastavení stavebného konania zo dňa 19. apríla tohto roku.

    Rozoberme si toto rozhodnutie tak trochu podrobnejšie, samozrejme, aj s pohľadom mesta Svidník. Zastaveniu stavebného konania na stavbu Modernizácia ihriska pri ZŠ 8. mája predchádzalo prerušenie konania. A už tu vidí svidnícka samospráva problém. „Zastávame názor, že stavebný úrad Nižný Orlík vydal rozhodnutie o prerušení konania zo dňa 23.11.2021 z nesprávnych dôvodov bez odôvodnenia s lehotou 60 dní. Lehota bola určená pre doručenie hlukovej štúdie, svetlotechnického posudku a dopravnej situácie za účelom vypracovania záväzných stanovísk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Cestného správneho orgánu,“ vysvetlil prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák a pokračoval: „Z uvedených dôvodov sme podali podnet na Okresnú prokuratúru vo Svidníku, aby preskúmala zákonnosť vydaného rozhodnutia.

    V podnete sme nenamietali povinnosť doručiť záväzná stanoviská, ale postup stavebného úradu Nižný Orlík.“ Svidnícky mestský prednosta ďalej v rozhovore pre naše noviny vyhlásil, že bolo zrejmé, že splniť 60 dňovú lehotu je z pohľadu praxe nemožné. „Dôkazom tohto tvrdenia je skutočnosť, že záväzné stanovisko zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nám bolo doručené 26.4.2022,“ upozornil Miroslav Novák s tým, že bolo to už niekoľko dní po tom, čo stavebný úrad konanie zastavil. „Stavebný úrad je povinný v zmysle zákona postupovať v súlade so zákonom a chrániť záujmy mesta Svidník ako samosprávy. V tomto prípade je verejný záujem daný realizáciou investície modernizácie športového areálu. V uvedenej situácii nemáme veľa možností, len sa brániť a postupovať ďalej s cieľom modernizovať roky chátrajúce ihrisko a minimalizovať vzniknuté škody,“ podotkol Miroslav Novák, no podrobnosti nekonkretizoval.

    Pozrime sa však ešte trošku do nie tak dávnej histórie. Na prelome rokov 2021 a 2022, keď bolo stavebné konanie prerušené, PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová informovala, že dôvodom prerušenia sú vznesené požiadavky orgánov a úradov, ktoré do celého procesu vstupujú zo zákona.

     „Prvou je požiadavka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku na vypracovanie hlukovej štúdie a druhou je požiadavka Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Svidníku na vyriešenie problematiky parkovania v uvedenej lokalite,“ vysvetlila vtedy Kristína Tchirová a pokračovala: „V súčasnosti má mesto Svidník odborne spôsobilú osobu objednanú. Začatie prác na hlukovej štúdii sa začnú v priebehu najbližších dní. V prípade, ak stavebné konanie neovplyvní žiadna neočakávaná udalosť alebo účastník konania, predpokladáme začatie stavebných prác na ihrisku v 1. štvrťroku roka 2022,“ skonštatovala začiatkom tohto roka Kristína Tchirová s tým, že hluková štúdia má byť dodaná počas tohtoročného februára. „Po jej doručení budeme naďalej pokračovať v stavebnom konaní. Po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pristúpime k odovzdaniu staveniska a začatiu stavebných prác. Veríme, že modernizované ihrisko budeme môcť odovzdať do užívania najneskôr na začiatku nového školského roka,“ dodala ešte začiatkom tohto roka Kristína Tchirová.

    Nuž a v závere februára sa o ihrisku pri Základnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku hovorilo aj na zasadnutí svidníckeho poslaneckého zboru. Primátorka spomenula podnet podaný občanmi mesta Svidník na prokuratúru a komentovala ho aj takto: „Od prerušenia stavebného konania vedieme papierovú vojnu,“ zdôraznila primátorka Marcela Ivančová s tým, že okrem iného muselo dať mesto vypracovať a zaplatiť už spomínanú hlukovú štúdiu za 3 600 eur. „Čas plynie, ceny stúpajú. Je oprávnená obava, že ceny budú vyššie, než bolo platné stavebné povolenie a keď bola vysúťažená cena. My však budeme ďalej bojovať o to ihrisko a budeme ďalej viesť tú papierovú vojnu,“ podotkla primátorka.

    Ako to s tou „papierovou vojnou,“ ako ju nazvala primátorka, dopadlo, je dnes už viac-menej jasné. Otázne ostáva, či mesto skutočne nemohlo v stanovených termínoch dodať požadované podklady a stanoviská, no a otázne je aj to, čo bude so zámerom modernizácie ihriska pri Základnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku ďalej. Odpovede možno prinesie zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré je plánované na druhú polovicu mája. A zaujímavé bude odsledovať aj to, ako sa k podanému podnetu zo strany mesta Svidník postaví Okresná prokuratúra vo Svidníku.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechajte si v máji vyšetriť podozrivé znamienka!

    Každoročne v máji sa koná informačná kampaň, zameraná na povedomie o rakovine kože. Táto akcia si za svoj cieľ stanovila vzdelávanie verejnosti o spôsoboch, ako pomôcť predchádzať vzniku rakoviny kože. Jedným z hlavných nebezpečenstiev je, napríklad nechránené slnenie.

Vystavovanie sa UV žiareniu zo slnka je jednou primárnych príčin rakoviny kože a tiež jednou z možností, ktorým sa dá najlepšie vyhnúť. Druhotným zmyslom podujatia je znížiť počet prípadov rakoviny kože a zvýšiť pravdepodobnosť včasného odhalenia prostredníctvom dostupnej informovanosti o danom probléme.

     Počas mesiaca máj svetové kožné kliniky apelujú na ľudí, aby si dali bezplatne vyšetriť znamienka. Môžu tak predísť vzniku rakoviny kože. Najzávažnejším typom rakoviny kože je melanóm. Napriek tomu, že je najčastejšie spájaný s materskými znamienkami, priamo z nich sa vyvinie asi len jedna tretina nádorov, ostatné melanómy vzniknú z úplne normálnej kože. Vyvíja sa v pigmentových bunkách, čiže melanocytoch. Tie sa nachádzajú nielen v koži, ale aj napríklad v očnej dúhovke, mozgovej plienke alebo vo vnútorných orgánoch, v týchto miestach však melanóm vzniká len zriedkavo.

     Hlavným dôvodom, prečo brať malígny melanóm naozaj vážne je ten, že ide o jeden z najzákernejších nádorov vôbec, ktorý dokáže skryto metastázovať do všetkých dôležitých orgánov, ako sú napríklad pľúca, črevá alebo mozog.

    Medzi rizikové skupiny patrí všeobecne biela rasa s tým, že ľudia so svetlými a ryšavými vlasmi sú vo väčšom ohrození ako tmavovlasí. Medzi ďalšie rizikové faktory rozvoja melanómu potom patrí vek nad 50 rokov a tiež melanóm v rodinnej anamnéze. Celosvetovo výskyt melanómu z roka na rok rastie, a to najmä u žien do 40 rokov.

    Jasnou príčinu vzniku melanómu sa vedcom zatiaľ odhaliť nepodarilo, isté ale je, že riziko jeho vzniku výrazne zvyšuje vystavenie pokožky UV žiareniu, a to ako tomu zo slnka, tak aj napríklad zo solárií a iných podobných prístrojov.

    Spozornieť by sme mali v prípade, že nejaká z pigmentových škvŕn (či už novo vzniknutá alebo stará) vykazuje niektorý z týchto symptómov: je viacfarebná, napríklad sú niektoré jej časti až čierne, zatiaľ čo iné majú len svetlohnedú farbu. Farby sa navyše môžu meniť, je asymetrická, má nepravidelné okraje, nie je ostro ohraničená od svojho okolia, samovoľne krváca, je väčšia ako 5 mm, rastie.

    Pri príležitosti Európskeho dňa melanómu máte ako každoročne, možnosť v priestoroch súkromnej kožnej ambulancie DOST, dať si bezplatne vyšetriť materské znamienka, ako prevenciu pred možnou rakovinou kože. Súčasťou programu dňa Euromelanoma day je tiež možnosť získať vzorky opaľovacích krémov a zapojiť sa do tombolovej hry o hodnotné balíčky. Podujatie sa uskutoční 19. mája 2022 a trvať bude v čase od 8. do 15.30 hod. popoludní. Nájdete nás na ulici MUDr. Pribulu 466/2, vo Svidníku.

DOST

 

 

 

 

 

 

 

 

Najčítanejší slovenský spisovateľ Jozef Banáš na besede v Podduklianskej knižnici

    Knihy, spisovatelia a knižnice patria odjakživa k sebe, zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení poznatkov a informácií v spoločnosti. Najmä spisovatelia prostredníctvom slova, svojich hrdinov či postáv nás prenášajú do svetov minulých ale aj do súčasnosti. Svojimi príbehmi, myšlienkami nútia nás v dobrom slova zmysle poznávať nepoznané, objavovať stále niečo nové, odkrývať tajomstvá a záhady života.

    V rámci literárneho turné po Slovensku ako aj projektu Podduklianskej knižnice z Fondu na podporu umenia pod názvom Literárne stretnutia v knižnici, po prvýkrát sme u nás 2. mája privítali významného slovenského prozaika a dramatika, pána Jozefa Banáša, ktorý patrí nesporne k najčítanejším a najprekladanejším slovenským spisovateľom a je aj nositeľom mnohých literárnych ocenení.

    Na tomto stretnutí predstavil prítomným svoje najnovšie knihy, ktoré sú venované významným osobnostiam, ako je Milan Rastislav Štefánik, o ktorom napísal knihu Prebijem sa! s podnázvom Štefánik Muž železnej vôle, v ktorej sa pokúsil odhaliť tajomstvá spojené so Štefánikom a jeho dobou.

    Tomášovi Baťovi, jednému z najúspešnejších česko-slovenských a svetových podnikateľov, bola venovaná ďalšia kniha Som Baťa, dokážem to!, v ktorej zúročil jeho životné osudy. Pri spracovaní tohto románu mu pomáhal Viktor Riško, obchodný partner Nadácie Tomáša Baťu, rodák zo Svidníka, ktorý sa tiež zúčastnil tohto podujatia.

    V románe Zastavte Dubčeka! podáva autor nielen ucelený obraz o spoločensko-politickej situácii v rokoch, keď sa myšlienky socializmu ujímali i reformovali, ale spájaním zaujímavých faktov zo súkromného života Dubčekovcov vytvára aj pôsobivý ľudský portrét najznámejšieho česko-slovenského politika moderných dejín. Všetky tieto spomínané romány sú motivačné a nadčasové. Jozef Banáš predstavil aj svoje ďalšie knihy. Beseda s týmto famóznym rečníkom bol nevšedný zážitok, autor  pôsobil prirodzene ľudsky, s pokorou a skromnosťou a prítomných zaujal aj svojim zmyslom pre humor. Autogramiáda príjemne ukončila pondelňajší podvečer v knižnici. Autor sa zo svojho pobytu na podujatí vyznal v kronike knižnice týmito slovami: „Ďakujem za milé pozvanie, bolo mi v knižnici krásneho mesta Svidník milo a rád sa vrátim.“

Kamil Beňko,

riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc múzeí a galérií 2022 v SNM - MUK: ZO ZÁKULISIA PÁNOV MAJSTROV

    Už je tu máj a tajomná Noc múzeí a galérií - celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

    Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa každoročne pridáva k projektu, ktorý si získal veľa priaznivcov. Tento rok sme v expozícii SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku na Ul. Centrálnej 258 od 16.00 do 22.00 h pripravili program Zo zákulisia PÁNOV MAJSTROV…, ktorý predstaví tradičné mužské remeslá severovýchodného Slovenska so zreteľom na ich históriu, spôsob výroby, použitie materiálu a nástrojov i prezentáciu výsledných produktov.

    Súčasťou programu bude kurátorský sprievod výstavou, vrátane možnosti nahliadnutia do života našich predkov za pomoci živých ukážok. Nezabudli sme ani na tvorivé dielne, živú hudbu a tradičnú gastronómiu - inšpirovanú ako inak gazdovským jedálničkom pánov majstrov.

    V konferenčnej miestnosti SNM - MUK bude premietanie dokumentu Ukrajinské mamy. Vstup na program je voľný! Počas celého dňa budú verejnosti sprístupnené 3 expozície SNM - MUK podľa bežných otváracích hodín a platného cenníka. Tešíme sa na Vašu návštevu!

(snm-muk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavěna Vorobelová s rodinnými koreňmi v Miroli je novou poslankyňou Národnej rady SR

    Študovala na svidníckej Obchodnej akadémii a Svidník považuje za svoj druhý domov

Mnohí už istotne zaregistrovali, že v Národnej rade SR je nová poslankyňa, ktorá vystriedala predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorému po právoplatnom odsúdení zanikol poslanecký mandát. Novou poslankyňou je 40-ročná Slavěna Vorobelová.

    Do Národnej rady SR kandidovala ako predsedníčka Národnej koalície na kandidátnej listine ĽSNS, no v parlamente pôsobí ako nezaradená poslankyňa. Niektorí možno vedia, no mnohí o tom ani len netušia, ale nová poslankyňa Slavěna Vorobelová má veľmi blízko ku Svidníku a celému regiónu. Všetko vysvetlila v rozhovore pre naše noviny.

    „Pochádzam z Humenného, ale narodila som sa v Aši - v Českej republike. Moja mama pochádza z kraja pod Duklou, konkrétne z Miroli a časť rodiny a priateľov mám vo Svidníku. Študijné roky som strávila práve vo Svidníku, následne moje kroky viedli na vysokú školu do Plzne a talianskej Verony. Pracovne som pôsobila dlhé obdobie v Košiciach, na Národnom inšpektoráte práce, následne v Bratislave.“

V Miroli, ak sa nemýlime, máte ešte babku. Chodievate k nej stále?

      „Áno, máte správne informácie. V Miroli mám babku, ktorá tento rok, verím, oslávi 90 rokov. Avšak už je v opatere u nás doma. No napriek tomu sa s ňou snažím tráviť všetok môj voľný čas práve v Miroli, jej rodnej obci.“

Študovali ste na Spojenej skole vo Svidníku. Čo presne a prečo?

     „Študovala som v tom čase na Obchodnej akadémii vo Svidníku, ešte to nebola Spojená škola. Dôvodom bolo, že som mala záujem o ekonomické predmety, nakoľko aj moje ďalšie kroky viedli práve na Ekonomickú fakultu Západočeskej univerzity Plzeň. A zároveň, v tom období sme s mamou a bratom bývali určitý čas vo Svidníku.“

V ktorých rokoch to bolo a ako si na toto obdobie spomínate dnes?

     „Bolo to konkrétne v rokoch 1996 až 2000 a boli to asi najkrajšie roky mojej mladosti. Dodnes Svidník rada navštevujem, mám tam priateľov a rodinu. A teším sa aj svojim trom krstným deťom, ktoré bývajú práve vo Svidníku.“

Povedali by ste si niekedy, že raz budete poslankyňou Národnej rady?

    „V skoršom veku určite nie, ale prišiel moment, keď som si povedala, že nie som spokojná s tým, do akého štádia sme ako Slovensko a slovenský národ dospeli a že, ak to chcem zmeniť k lepšiemu, tak z pozície poslankyne NR SR to pôjde najlepšie.  Následne moje kroky viedli práve na politické chodníčky. Najprv som pôsobila ako predsedníčka mimoparlamentnej strany, s ktorou sa nám podarilo v predvolebnom období uzavrieť memorandum o spolupráci 5 národne orientovaných strán, kde viacerí členovia týchto strán dostali možnosť byť na kandidátke parlamentnej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá ako jediná parlamentná strana takéto spájanie pronárodných síl vôbec umožnila.“

Ako ste sa za tých pár dní "udomácnili" v parlamente a ako ste prijali fakt, že ste nahradili muža, ktorý vás vlastne na kandidátku dal?

    „Udomácniť“ sa v parlamente asi ani nedá, nie je to veľmi priateľské prostredie, skôr divadelné a intrigánske. Často to pripomína cirkus alebo arénu hercov, možno v niektorých prípadoch aj bláznov. Avšak tušila som, do čoho idem a som si vedomá toho, že politika je „pánske huncútstvo.“ V politike nikdy neviete, čo sa udeje zajtra, a preto najdôležitejšie je nedávať najavo strach, pretože jeho „pach“ priťahuje pozornosť politických predátorov. Čo sa týka mojej pozície náhradníčky, tak treba si uvedomiť, že politická strana je demokratické zoskupenie ľudí a rozhodovanie nestojí na jednej osobe, čiže nevnímam to tak, že na kandidátku ma dal jeden muž, ale beriem to ako kolektívne rozhodnutie strany, resp. strán a tiež aj vôľu samotných voličov.“

Ste nezaradená poslankyňa, teda nie ste členkou žiadneho poslaneckého klubu. Aké máte zámery a plány?

     „Keďže klub ĽSNS už dávnejšie opustili viacerí členovia ĽSNS, ako aj ďalší poslanci spomínaného memoranda, ktorí boli na kandidátke tejto strany a následne Najvyšší súd SR rozhodol v prípade ich predsedu, klub ĽSNS zanikol ešte pred mojím zložením sľubu poslankyne NR SR. Nikdy som nebola členkou ĽSNS, ani som nikdy nedostala takú ponuku. Mojim zámerom je podporiť každý jeden návrh, ktorý pomôže zo Slovenska urobiť lepšie miesto pre spokojný život a ktorý posilní postavenie slovenského národa na Slovensku, posilní zvrchovanosť SR, posilní právny a sociálne spravodlivý štát rešpektujúci základné ľudské práva a slobody a v neposlednom rade jeho demokratické zriadenie. Taktiež budem tvrdou opozíciou súčasnej vlády, nakoľko tak, ako väčšina občanov nie je spokojná s jej krokmi, nie som spokojná ani ja. Rada by som sa venovala predovšetkým sociálnej oblasti, ochrane práv zamestnancov, podpore mladých rodín, slobodných matiek a starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, resp. štátu.“

Ako vnímate Svidník a celý podduklianský región s odstupom pár rokov?

„Kraj pod Duklou svojim spôsobom vnímam ako môj druhý domov, keďže ho navštevujem pravidelne, resp. snažím sa tam tráviť skoro všetok svoj voľný čas. Pripomína mi moje detstvo, moje študentské roky. Zároveň, čím som staršia, tým viac milujem ticho a okolitú prírodu, dokonca aj prácu na záhrade a okolo domu. Je mi však ľúto, že politici na všetkých úrovniach zabúdajú na tento región, jeho krásy a potenciál. Skôr ako pomocnú ruku sa ho svojimi krokmi snažia postupne zlikvidovať. Začalo to pôrodnicou, pokračuje okresným súdom a namiesto snahy o rozvoj, decimujú dostupnosť služieb občanom. Ich, mnohokrát nekompetentné rozhodnutia sú príčinou  vyľudňovania regiónu a vôbec nehľadajú spôsoby ako tento negatívny trend zvrátiť a kraj naštartovať. Zabúdajú, že Slovensko nie je len Bratislava a na východe „niečo a niekto“ aj je!“

Poslankyňou, ktorá má väzby na región pod Duklou, je aj Anna Andrejuvová z OĽaNO. Poznáte sa? Komunikovali ste možno už spolu?

     „S poslankyňou Andrejuvovou sa osobne nepoznáme a zatiaľ som ani nemala možnosť s ňou komunikovať, ale myslím, že je to len otázka času.“

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personálne zemetrasenie na svidníckej radnici - dve dlhoročné úradníčky dali výpoveď!

     Personálne zmeny na svidníckom Mestskom úrade sa najviac dotýkajú Odboru školstva a kultúry. Pre mnohých ako blesk z jasného neba, pre poniektorých viac zainteresovaných tak trochu očakávane prišla informácia o tom, že z Mestského úradu odchádza Erika Červená.

    S krátkymi prestávkami dlhoročná vedúca Odboru školstva a kultúry Mestského úradu vo Svidníku dala výpoveď a spolu s ňou aj referentka tohto odboru Janka Micenková.

    „Mestský úrad v blízkej dobe z dôvodu výpovede opúšťajú dve zamestnankyne odboru školstva a kultúry. Výpoveď bola podaná zo strany zamestnankýň bez uvedenia dôvodu. Mesto Svidník rozhodnutie rešpektuje,“ konštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, ktorá informácie o výpovediach potvrdila. „Odchádzajúcim kolegyniam ďakujeme za prínos a niekoľkoročnú prácu na Mestskom úrade vo Svidníku. Činnosť odboru školstva a kultúry je v súčasnosti zabezpečená v rozsahu 3,5 úväzku, pričom oblasť školstva zastrešuje aj pracovník Školského úradu.“

Nás zaujímalo, ako sa odchod dvoch dlhoročných zamestnankýň prejaví na aktivitách v oblasti školstva a kultúry počas blížiaceho sa leta. „V súčasnosti sa intenzívne pracuje na celej letnej sezóne prichádzajúcich podujatí. V tomto režime sa uskutočnilo už divadelné predstavenie, Deň zeme, kvíz pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, Deň matiek s vystúpením detičiek. Za sebou máme veľmi úspešný Deň Zeme a pripravujeme množstvo atraktívnych podujatí na najbližšie týždne. Už teraz sa pracuje na kvalitnom programe Dní mesta Svidník, Leta v meste i Dukelského behu mieru,“ opísala Kristína Tchirová, ktorá na margo výpovedí Eriky Červenej a Janky Micenkovej nič bližšie nepovedala. „Veľmi nás teší, že hneď po zverejnení dvoch voľných pracovných pozícii sme začali na úrade evidovať žiadosti záujemcov o voľné pracovné miesta, preto veríme, že pozície budú čoskoro obsadené kvalitnými pracovníkmi. Práce na odbore kultúry je mimoriadne pestrá, kreatívna a aj časovo náročná a na oplátku prináša príjemné stretnutia s rôznymi ľuďmi, prácu s deťmi, a má široký záber v rôznych oblastiach spoločenského života,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

    Vyjadrenie dlhoročnej vedúcej Odboru školstva a kultúry Eriky Červenej, ktorá svidnícky Mestský úrad opúšťa po dlhých tridsiatich rokoch, prinášame v samostatnom príspevku a v plnom znení, ako nám ho poskytla.

(ps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Odbornú prácu zamestnancov si nikto neváži... chýba uznanie a ľudský prístup od zamestnávateľa“

    Je mi veľmi ľúto, že po 30-rokoch svojej práce na mestskom úrade musím odísť, pretože zamestnanci mesta častokrát nemajú pochopenie u nadriadených, chýba nám úcta a rešpekt. Odchádzam kvôli kultúre, myslím tým poddimenzovaný stav zamestnancov, nie prácu, ktorá je naozaj krásna, ale nedocenená.

    Počas svojej profesionálnej kariéry som sa snažila pracovať čestne a zodpovedne, plnila som vždy všetky úlohy podľa pokynov zamestnávateľa. Je mi cťou, že som mohla pracovať pre mesto Svidník tridsať rokov, aj keď som za obetavú prácu pre obyvateľov nášho mesta pri 30. výročí nedostala ani jednoduché ľudské ďakujem. V minulosti bol zamestnanec mesta Svidník vážený a uctievaný, boli sme hrdí, že pracujeme na Mestskom úrade vo Svidníku, teraz je to inak. Mám pocit, verím, že to vravím aj za mojich kolegov, že odbornú prácu zamestnancov si vôbec nikto neváži. Odišiel Ing. Karol Richvalský ako regionálny profesionál pre oblasť výstavby, pretože nenašiel spoločnú reč s vedením mesta, teraz som to ja. Je veľmi smutné, keď vedúci odboru nemá žiadne práva, iba povinnosti. Niektoré právomoci a kompetencie zamestnancov sú nad rámec organizačného a pracovného poriadku.

    Už v januári 2022 pri schvaľovaní Kalendária podujatí na rok 2022, som avizovala vedeniu mesta, že stav zamestnancov na referáte kultúry je poddimenzovaný, zníženie počtu o 3 zamestnancov oproti roku 2020 je citeľný. Ak chceme zrealizovať všetky uvedené podujatia z Kalendária, tak to nie je v našich silách, preto je potrebné prijať nových zamestnancov buď na projekty, alebo na zastupovanie počas materskej dovolenky kolegyne z odboru, podobná rétorika ohľadne poddimenzovaného počtu zamestnancov bola aj vo februári, marci, apríli, nenašla som pochopenie nadriadených.  

Zvládanie náročných situácií na pracovisku nie je jednoduché, ale je potrebné si uvedomiť, že nie je vhodné stále kritizovať kolegyne, pretože potom už nemáme pocit, že môžeme slobodne vyjadriť svoje myšlienky a nápady bez obáv, pretože sa potom cítime zosmiešňované a stále kritizované. Dôležité je motivovať a inšpirovať podriadených svojou odbornosťou a individuálnym prístupom. Ak niečo zlyhá, nastáva konflikt, ktorý je vnímaný ako niečo negatívne. Konflikty nie sú dobré alebo zlé, dobré alebo zlé, môže byť len ich riešenie. Všetkým nám, zamestnancom odboru školstva a kultúry, chýba motivácia, uznanie a ľudský prístup od zamestnávateľa. Na záver chcem podotknúť, že odchádza z referátu kultúry aj kolegyňa Mgr. Janka Micenková, ktorá je pre oblasť kultúry naozaj ako stvorená, pretože je kreatívna a má výnimočné umelecké cítenie, neurobili sme žiadne fatálne chyby, nespôsobili sme trestné činy, nedošlo k sprenevereniu verejných zdrojov. Vždy sme sa snažili podať maximálny výkon pre spokojnosť našich Svidníčanov, pretože kultúra nás spája.

     V závere svojej kariéry na Mestskom úrade vo Svidníku ma najviac mrzí práve oblasť školstva, pretože práve 1.7.2002 som začínala s prvým dokladom - delimitáciou mestských materských a základných škôl, práve vtedy nastal prechod kompetencií zo štátu, zriaďovateľom škôl a školských zariadení na území mesta sa stala obec - Mesto Svidník.  A teraz 1.7.2022, presne po 20 rokoch, ukončím svoj pracovný pomer. Odbornej práci a financovaniu školstva som venovala naozaj veľkú časť svojho života, je to nádherná tvorivá práca, ktorá ma napĺňala, je to neustále sa meniaci legislatívny proces, ale v školstve je to „racio“ a vidíme stále výsledky a cítila som stále aj vďačnosť. Mali sme a máme úžasných riaditeľov, ich prácu si nesmierne vážim a som vďačná za to, že som s nimi mohla pracovať, všetci riaditelia v meste Svidník si zaslúžia môj obdiv za to, čo denno-denne odovzdávajú našej najmladšej generácii. Na záver uvediem citát: „Múdry je ten, kto má nielen vedomosti, ale aj mravné vlastnosti, kto vie správne žiť.“

Erika Červená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystrieda Slavka Rodáka v riaditeľskej funkcii v nemocnici Marek Pytliak?

    Slavko Rodák má mať na stole lukratívnu ponuku stať sa riaditeľom v špecializovanom štátnom zdravotníckom zariadení a uvažuje nad tým, že zo Svidníka odíde. Toto sa o riaditeľovi Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Slavkovi Rodákovi hovorí už niekoľko týždňov.

    Podľa dostupných informácií je Slavko Rodák v štádiu rozhodovania, či vedenie jednej z nemocníc patriacej do siete Svet zdravia ponechá a rozhodne sa pre vstup do štátneho zdravotníckeho zariadenia. „Áno, môžem potvrdiť, že som istú ponuku dostal, ale nič nie je definitívne, nič nie je podpísané, nechcem preto konkretizovať, o akú ponuku ide,“ reagoval na naše otázky Slavko Rodák.

Podľa našich informácií má mať súčasný riaditeľ svidníckej nemocnice v rukách ponuku Ministerstva zdravotníctva SR stať sa novým riaditeľom Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Vedenie tohto ústavu pred pár týždňami odvolal práve minister Vladimír Lengvarský.

    Hoci Slavko Rodák žiadne podrobnosti nateraz neprezradil, podľa dostupných informácií už vo Svete zdravia v prípade odchodu súčasného riaditeľa existuje aj zhoda na mene jeho nástupcu. Slavka Rodáka by v kresle riaditeľa svidníckej nemocnice podľa našich informácií mal nahradiť jeho doterajší námestník a primár Interného oddelenia Marek Pytliak.

     Situáciu ohľadom prípadnej zmeny na riaditeľskom poste v nemocnici budeme, samozrejme, podrobne sledovať.

(ps)